Technisch Vastgoed beheren is prestatie leveren

Gedurende de complete levenscyclus van vastgoed (Total Cost of Ownership) zal de kwaliteit, in directe relatie met de geformuleerde doelstellingen, tot uitdrukking komen tijdens de exploitatieperiode.

Voor een adequate invulling van de gebouwfunctie werden o.a. diverse technische gebouwgebonden installaties en randvoorwaarden geschapen.
Zo zal een eigenaar/verhuurder van het vastgoedobject aannemelijk moeten maken, dat de door de gebruiker/huurder opgestelde plan van eisen (PvE).
De ingehuurde 3th parties (contractanten) zullen aannemelijk moeten maken dat zij de vereiste kwaliteit, in de vorm van prestaties, kunnen leveren gedurende de gehele contract- of exploitatieperiode. Op basis van de overeengekomen garantie/kwaliteit kan vervolgens geŰvalueerd en gecontroleerd worden op prestatie.


Hard Services

Regievoering
- Opzetten van Performance Management binnen facilitaire organisaties die werken of wensen te gaan werken volgens een Regiemodel, met daarin een duidelijke Supply en Demand verdeling.
- Het regisseren en/of auditeren van contractuele onderhoudswerkzaamheden.

Contracten
- Vertalen van (Meerjaren)Onderhoud in meetbare Kritische Succes Factoren (KSF's) en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) door middel van de Balanced Score Card.

Aanbestedingen
- Onderhoudsbeleid opstellen voor (meerjarig) onderhoud strategie binnen regie- of uitvoerende facilitaire organisaties.
- Opstellen van aanbestedingsdocumenten
- Ontwikkelen van Facilitair Management Dashboard

BOEI Integrale Adviezen

Het opstellen van een inspectie- tot adviesrapport met scenario's met een UitvoeringsPlan met maatregelen voor Meerdere jaren (MUP).

Scenario's
Voor een impressie van twee scenario's verwijs ik graag naar de afwegingen/invalshoeken binnen mijn werkstuk voor afronding van de opleiding tot RgdBOEI Integraal Adviseur Vastgoed (IAV). Lees paragraaf 6.1 uit het Integraal adviesrapport voor meer toelichting betreffende de twee toegepaste scenario's. Klik hier om het Integraal adviesrapport te downloaden.

Inspectieplan
Binnen mijn eindopdracht is effectief (noodzaak) en efficiŰnt (nut) een inspectieplan opgesteld op basis van de definitieve versie van het Technisch Programma van Eisen Instandhouding (TPvE-I).Het inspectieplan zorgde, voor diverse BOEI inspectierapporten welke getoetst werden aan de opgestelde eisen en wensen. Klik hier om het Inspectieplan te downloaden.Besturingsmodel
Het besturingsmodel welke is gebaseerd op de AHP-methode (Analytisch HiŰrarchisch Proces) diende voor verwerking van de inspectiegegevens.
De knelpunten werden inzichtelijk en de geaggregeerde maatregelen volgde uit het besturingsmodel welke op prioriteit werden gepland in een concept MUP. Klik hier om het Besturingsmodel te downloaden.

Meerjaren UitvoeringsPlan (MUP)
Hoofdstuk 4 van het MUP geeft scenario?s weer hoe binnen de taakstellende 5 jaar de gewenste condities na (CN) technisch en financieel behaald kunnen worden. Klik hier om het MUP te downloaden.

BOEI Integrale of NEN 2767 Inspecties Werktuigbouwkundig

Integraal Inspecteren van Werktuigbouwkundige (Klimaattechnische) installatiedelen op de aspecten:
- Brand,
- Energie,
- Onderhoud en
- Inzicht wettelijke verplichtingen.

Integrale inspecties
Mijn eindrapportage die ik heb gemaakt voor afronding van de opleiding tot RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed Werktuigbouwkunde (IIV W) betreft drie locaties te Arnhem van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Klik hier om het Integraal inspectierapport werktuigbouw te downloaden.

NTA 8027 inkadering van inspecties RgdBOEI en NEN 2767
Voor beide rapporten, het Integraal advies- Ún inspectierapport geldt de NTA 8027. Klik hier om Bijlage 4 NTA 8027 te downloaden.


CAMALIA is ˙w motiverende Second Opinion.